Nạp tiền điện thoại

Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ không nhận được chiết khấu nào (0%). Hãy đăng nhập để nhận chiết khấu tốt nhất!

Đơn nạp sẽ được xử lý trong tháng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người không cần gấp tiền vào điện thoại. Nếu bạn cần gấp, hãy chọn mục mua thẻ hoặc chuyển sang nạp tự động để tiền vào nhanh chóng hơn, mặc dù mức chiết khấu có thể không cao bằng. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Nạp Trả Trước Viettel (Nạp chậm) Chiết khấu
20,000 đ 0%
50,000 đ 0%
100,000 đ 0%
200,000 đ 0%
300,000 đ 0%
500,000 đ 0%
1,000,000 đ 0%