ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

►Cho phép đổi thẻ cào từ nguồn thẻ visa và không bị khóa tài khoản

►Đổi thẻ, mua thẻ, nạp tiền, rút tiền tự động 24/24

►Rút tiền min 5,000đ free rút - Tạo webcon: Ấn vào đây ​

►Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.35% 15.35% 16.35% 15.15% 15.15% 15.15% 15.85% 15.85% 13.85%
Được admin xác thực 15% 15% 16% 14.8% 14.8% 14.8% 15.5% 15.5% 13.5%
Đối tác / Web con 13.7% 13.7% 14.7% 13.5% 13.5% 13.5% 14.2% 14.2% 12.2%
Super 11.7% 11.7% 12.7% 11.5% 11.5% 11.5% 12.2% 12.2% 10.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85%
Được admin xác thực 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Đối tác / Web con 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2%
Super 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.35% 18.35% 18.35% 16.85% 15.35% 13.85% 13.85% 12.85%
Được admin xác thực 18% 18% 18% 16.5% 15% 13.5% 13.5% 12.5%
Đối tác / Web con 16.7% 16.7% 16.7% 15.2% 13.7% 12.2% 12.2% 11.2%
Super 14.7% 14.7% 14.7% 13.2% 11.7% 10.2% 10.2% 9.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35%
Được admin xác thực 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đối tác / Web con 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Super 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.35% 12.35% 12.35% 12.35% 12.35% 12.35% 12.35%
Được admin xác thực 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đối tác / Web con 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Super 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 14.85% 15.35% 16.35% 16.35% 16.35%
Được admin xác thực 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14.5% 15% 16% 16% 16%
Đối tác / Web con 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.2% 13.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Super 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 10.9% 11.4% 12.4% 12.4% 12.4%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11.85% 11.85% 11.85% 11.85% 11.85%
Được admin xác thực 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đối tác / Web con 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
Super 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85%
Được admin xác thực 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Đối tác / Web con 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Super 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Được admin xác thực 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Đối tác / Web con 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Super 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Được admin xác thực 12.7% 12.7% 12.7% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
Đối tác / Web con 12% 12% 12% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7%
Super 11.5% 11.5% 11.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 11.5%